Emisie skleníkových plynov Európskej únie

Emisie skleníkových plynov Európskej únie

Porovnanie ročných emisií skleníkových plynov štátov Európskej únie vyjadrené na obyvateľa aj na celkovú populáciu.

Ako čítať tento graf?

 • Na zvislej osi je uvedené množstvo emisií CO2eq v tonách na obyvateľa, šírka obdĺžnikov regiónov zodpovedá ich populácii. Plocha obdĺžnikov teda zodpovedá celkovým emisiám CO2eq.
 • Štáty s malou populáciou sú mierne širšie ako zodpovedá ich počtu obyvateľov, v opačnom prípade by boli ťažko viditeľné.
 • Jednotlivé farby rozdeľujú štáty do skupín podľa výšky celkových ročných emisií skleníkových plynov.
 • Iný pohľad na porovnanie celkových emisií skleníkových plynov štátov Európskej únie ponúka infografika Emisie skleníkových plynov.

Komentáre ku grafu

 • Priemerné emisie na osobu v Európskej únii sú 8,7 ton CO2eq ročne. Svetový priemer na osobu je 6,51 ton CO2eq na rok. Ak by každý človek na zemi vypúšťal toľko emisií ako priemerný obyvateľ Európskej únie, vzrástli by celosvetové emisie o viac ako 30 %. Porovnanie svetových regiónov a vybraných štátov v podobnom formáte ukazuje infografika Emisie svetových regiónov prepočítané na osobu.
 • Najväčším producentom skleníkových plynov v Európskej únii je v absolútnom vyjadrení Nemecko, ktoré je zároveň tiež ale najľudnatejším štátom únie.
 • V prepočte na obyvateľa vypúšťa najviac skleníkových plynov Luxembursko (20 t CO2eq ročne), kde viac ako 60 % emisií pochádza z dopravy, podľa platformy Votum Klima je to spôsobené nafto-benzínovým turizmom. Druhé Estónsko (15 t CO2eq) a štvrtá Česká republika (12,4 t CO2eq) majú vysoké emisie kvôli energetickému mixu založenému na uhlí a tretie Írsko (13,6 t CO2eq) kvôli poľnohospodárstvu. Detailnejšiu analýzu emisií podľa jednotlivých sektorov je možné nájsť v spracovanom datasete.
 • Naopak, najnižšie emisie na osobu má z európskych štátov Malta (5,1 t CO2eq), nasledovaná Švédskom (5,6 t CO2eq). Zároveň je životná úroveň vo Švédsku takmer o 40 % percent vyššia ako na Slovensku, takže znižovanie emisií nemusí byť prekážkou zvyšovania životnej úrovne obyvateľstva. Švédsko má zavedenú uhlíkovú daň už od roku 1991, dnes najvyššiu z celého sveta – cca 115 €/t CO2. Medzinárodný menový fond v správe z roku 2019 vysvetľuje, prečo je uhlíková daň najefektívnejším opatrením na znižovanie emisií skleníkových plynov, čo tiež zobrazuje súvisiaca infografika o mitigačných opatreniach.

Poznámky k emisným dátam

 • Emisná inventúra poskytovaná Eurostatom využíva formát a štruktúru dát CRF (common reporting format), celá metodika k výpočtom a reportingu je na stránkach národného programu inventarizácie emisií (NGGIP – national greenhouse gas inventory programme) a je záväzná pre všetky štáty UNFCCC.
 • Dáta o emisiách poskytujú Eurostatu jednotlivé krajiny EÚ – teda dáta za Slovensko reportovalo priamo Slovensko, konkrétne prostredníctvom Európskej agentúry pre životné prostredie.
 • Dáta za rok 2016 sme vybrali preto, lebo pre daný rok máme dáta aj zo systému emisných povoleniek a môžeme teda kombinovať dáta za rovnaký rok.
 • Údaje zodpovedajú emisiám vyprodukovaným v danej krajine, avšak vzhľadom k vývozu a dovozu tovaru nemusia zodpovedať emisiám vzniknutým zo spotreby v danej krajine. SR napríklad do ďalších krajín EÚ vyváža elektrinu, oceľ, automobily a pod. a dováža tovar z iných krajín EÚ alebo z Číny.
 • V rámci tejto infografiky sú v údajoch o emisiách zahrnuté emisie z leteckej dopravy a zobrazené hodnoty zodpovedajú emisiám vyprodukovaným z letov z letísk v danej krajine. Hodnota teda nemusí zodpovedať presne množstvu emisií, ktoré obyvatelia daného štátu spôsobia (typicky napr. let slovenského občana do New Yorku s prestupom v Amsterdame sa započíta do emisií SR len ako Bratislava – Amsterdam, zatiaľčo emisie z letu Amsterdam – New York sa započítajú Holandsku). Nie je tu tiež započítané to, že emisie vypustené vysoko v atmosfére majú približne dvojnásobný efekt.
 • V grafe sú zobrazené antropogénne emisie CO2 a N2O, CH4, HFCs, PFCs, SF6, NF3 vyjadrené ako CO2eq.

Súvisiace infografiky a štúdie

Zaujala vás naša práca? Preskúmajte ďalšie súvisiace infografiky a štúdie: