Dataset: Emisie skleníkových plynov EÚ

Dataset: Emisie skleníkových plynov EÚ

Dataset obsahuje dva indikátory pre všetky štáty EÚ (a niektoré ďalšie štáty): veľkosť populácie k 1.1.2016 a emisie skleníkových plynov (CO2, N2O, CH4, HFC, PFC, SF6, NF3 a prepočet na tony CO2eq) za rok 2016.

Podkladové dáta

Chcete vidieť konkrétne čísla? Pozrite sa na našu tabuľku s dátami alebo na pôvodné zdroje.

Naša tabuľka s dátami Zdrojové dáta Eurostat

Zdieľanie a licencia

Všetky naše datasety sú k dispozícii na ďalšie použitie pod licenciou CC BY 4.0.

Pôvodné dáta majú rôzne licencie, detaily nájdete v podrobnom texte k datasetu.

Dáta, licencia a zdieľanie

CC BY 4.0. Pôvodné dáta majú rôzne licencie, detaily nájdete v podrobnom texte k datasetu.

Dáta

Chcete vidieť konkrétne čísla? Pozrite sa na našu tabuľku s dátami alebo na pôvodné zdroje.

Naša tabuľka s dátami Zdrojové dáta Eurostat

Zdieľanie

Emisie skleníkových plynov

Zdroj
Eurostat
Popis
Dataset env_air_gge. V tabuľke zobrazujeme súhrnné hodnoty všetkých skleníkových plynov (GHG) pre rok 2016 v miliónoch ton CO2eq, na jednej osi hodnoty SRC_CRF (kategória zdroje emisií), na druhej osi hodnoty GEO (geografická oblasť).
Odkaz
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_air_gge&lang=en
Licencia
CC BY 4.0 (viď informácie o licencii)
Zdroj
EEA (European Environmental Agency)
Popis
Dataset demo_pjan. Agentúra EEA (_European Environmental Agency_) je poverená tieto dáta zhromažďovať od členských štátov EÚ, Eurostat tieto dáta len preberá (má ale lepšie rozhranie na prehliadanie dát).
Odkaz
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/national-emissions-reported-to-the-unfccc-and-to-the-eu-greenhouse-gas-monitoring-mechanism-15
Licencia
Licencia EEA, podobná CC BY (viď informácie o licencii)

Dáta o emisiách skleníkových plynov sú zhromažďované v rámci inventarizácie emisií skleníkových plynov jednotlivých štátov podľa Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC). Za Európsku úniu kompiluje dáta EEA do súhrnnej správy a dáta ďalej publikuje Eurostat.

Prepočet na CO2eq

Z databázy vyberáme hodnotu pre všetky sledované skleníkové plyny: CO2 a ďalšie plyny (CH4, N2O, SF6, HFC, PFC, NF3) prepočítané na ekvivalentné množstvo CO2 emisií pomocou koeficientu GWP. Tento koeficient zohľadňuje pre každý plyn jeho absorpčné vlastnosti a dobu, počas ktorej zostane v atmosfére. V súlade s Kjótskym protokolom používame na prepočet horizont 100 rokov. Koeficienty GWP použité na prepočet sú podľa IPCC AR4, čo bola platná metodika UNFCCC pre rok 2016. Konkrétne sú to hodnoty 25 pre CH4, 298 pre N20, 22800 pre SF6 a 17200 pre NF3. HFC a PFC zahŕňajú celý rad plynov s rozdielnymi koeficientami, všetky hodnoty nájdete v tabuľke 2.14 v errata k AR4.

Kategórie emisií podľa zdroja

Emisie sú rozdelené podľa ich zdrojov podľa metodiky UNFCCC nazývanej CRF (Common Reporting Format). Pre naše účely vyberáme súhrnnú kategóriu TOTX4_MEMONIA, ktorá obsahuje všetky sektory priamych a nepriamych emisií okrem memo položiek (s výnimkou medzinárodnej leteckej dopravy, ktorá je zahrnutá) a okrem položky LULUCF:

  • Memo položky sú položky, ktoré sa reportujú v rámci CRF, ale nie sú zahrnuté do celkovej sumy emisií pre danú krajinu, pretože ich priradenie k jednotlivým krajinám je problematické. Tieto položky obsahujú napríklad medzinárodnú leteckú a lodnú dopravu.
  • Dáta pre medzinárodnú leteckú dopravu sú založené na množstve paliva predaného (a teda natankovaného) na území danej krajiny. Pre prípad Slovenska je teda určite podhodnotený (veľa Slovákov lieta z Viedne, Budapešti alebo Prahy) a nezodpovedá úplne množstvu emisií, ktoré Slováci vyprodukujú (typicky napríklad let Slováka do New Yorku s prestupom v Londýne sa započíta do zobrazených emisií len ako Bratislava-Londýn, zatiaľ čo emisie z letu Londýn-New York sa započítajú Veľkej Británii). Takisto tu nie je započítané to, že emisie vypustené vysoko v atmosfére majú približne dvojnásobný otepľovací efekt, rovnako sa nezapočítava ani druhotný otepľujúci efekt kondenzačných stôp lietadiel.
  • LULUCF – Land Use / Land Use Change / Forestry (využitie poľnohospodárskej pôdy, zmena využitia poľnohospodárskej pôdy a lesníctvo) – v našich grafikách nezahŕňame z prezentačných dôvodov. Emisie v tomto sektore nie sú vo väčšine krajín Európy (vrátane Slovenska) príliš veľké a nadobúdajú aj záporné hodnoty, preto je ťažké ich zrozumiteľne zobraziť v jednom grafe s kladnými položkami.

Detailné metodické pokyny k zhromažďovaniu dát o emisiách CRF (Common Reporting Format) ponúka napr. (starší) dokument UNFCCC. Viac kontextu o tejto štatistike ponúka tiež Eurostat.

Veľkosť populácie

Zdroj
Eurostat
Popis
dataset demo_pjan
Odkaz
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?wai=true&dataset=demo_pjan
Licencia
CC BY 4.0 (viď informácie o licencii)

Z tohto datasetu vyberáme iba dáta za rok 2016.

Infografiky postavené na tomto datasete