Porovnanie emisií skleníkových plynov na obyvateľa

Porovnanie emisií skleníkových plynov na obyvateľa

Porovnanie emisií niektorých krajín EÚ v roku 2016 prepočítaných na obyvateľa (jednotka sú tony CO2eq na obyvateľa), zobrazené podľa sektorov.

Čo je zobrazené v grafike?

 • Všetky hodnoty emisií uvádzame v jednotkách CO2eq.
 • Ročné emisie skleníkových plynov sa v jednotlivých krajinách EÚ líšia – najviac emisií v roku 2016 produkovali Nemecko, Veľká Británia a Francúzsko – ale tieto krajiny majú tiež najviac obyvateľov. Aby bolo možné čísla porovnávať, uvádzame prepočet v tonách CO2eq na obyvateľa na rok.
 • Výber štátov pre graf: zobrazenie všetkých štátov EÚ by bolo neprehľadné a zásadné rozdiely by neboli dobre vidieť. Vybrali sme teda popri SR šesť ďalších štátov tak, aby boli zastúpené susedné krajiny aj určité extrémy v Európe, a celá vzorka tak bola čo najviac reprezentatívna. Slovenské emisie na obyvateľa sú menšie ako unijný priemer (8,7 t CO2eq) a sú porovnateľné so španielskymi či britskými (7,3 t CO2eq, resp. 7,9 t CO2eq). Zo zobrazených krajín má najvyššie emisie susedné Česko, čo odráža aj pozíciu ČR v EÚ, kde vyššie emisie na obyvateľa má len Estónsko, Írsko a Luxembursko. Populačne porovnateľne veľké Švédsko má emisie CO2eq o viac ako polovicu nižšie.
 • V grafe sú zobrazené antropogénne emisie CO2 a N2O, CH4, HFC, PFC, SF6, NF3 vyjadrené ako CO2eq.

Čo znamenajú jednotlivé sektory a aké sú v nich rozdiely v rámci EÚ?

 • Rozdiely v energetike: Štáty, ktoré na výrobu elektriny a tepla využívajú z veľkej časti hnedé uhlie, majú emisie z energetiky okolo 4 – 5 ton CO2eq na osobu a rok. Väčšina štátov EÚ má však iný energetický mix a priemerné emisie z energetiky v celej EÚ sú 2,34 t CO2eq na osobu za rok, 16 štátov má emisie z energetiky ešte nižšie.
 • Rozdiely v doprave (vrátane leteckej): V emisiách z dopravy sa štáty líšia výrazne menej ako v energetike. Väčšina štátov EÚ má emisie medzi 1,8 – 2,6 ton CO2eq na osobu za rok, priemerná hodnota v EÚ je 2,12 t CO2eq na osobu za rok. Typicky zhruba 50 – 60% z emisií dopravy pochádza z osobných áut, 5 – 15 % z leteckej dopravy a 30 – 45 % z nákladnej dopravy a autobusov.
 • Rozdiely v emisiách z priemyselných procesov súvisia s typom priemyslu danej krajiny. Emisie z priemyselných procesov súvisia s uvoľňovaním skleníkových plynov napr. pri výrobe cementu, spracovania železnej rudy alebo pri výrobe chladiacich plynov. Priemerná hodnota emisií tohto sektora v EÚ je 0,73 t CO2eq na osobu za rok.
 • Rozdiely v emisiách zo spaľovania fosílnych palív v priemysle (typicky, keď je pri výrobe potrebné niečo zahrievať – destilácia, sušenie, tavenie a pod.) tiež súvisí s typom priemyslu danej krajiny.
 • Rozdiely v emisiách zo spaľovania v domácnostiach a inštitúciách (varenie, ohrev vody, vykurovanie): Priemerná hodnota emisií z tohto sektora je v EÚ 1,28 t CO2eq na obyvateľa za rok, pričom väčšina krajín je v rozmedzí 0,5 – 1,5 ton CO2eq na osobu za rok. Typicky zhruba dve tretiny z týchto emisií pochádzajú zo spaľovania v domácnostiach.
 • Rozdiely v odpadovom hospodárstve: Emisie z odpadového hospodárstva produkujú predovšetkým skládky odpadu, z ktorých do atmosféry uniká metán. V krajinách EÚ majú všetky štáty emisie z odpadového hospodárstva medzi 0,1 – 0,65 ton CO2eq na obyvateľa na rok.
 • Rozdiely v poľnohospodárstve: pochádzajú predovšetkým z chovu hospodárskych zvierat (metán) a z obrábania pôdy (priemyselné hnojivá produkujú N2O). Takmer všetky štáty v EÚ majú emisie z poľnohospodárstva medzi 0,4 – 1,2 t CO2eq/osoba za rok. Výnimky sú Írsko (4,07 t CO2eq/osoba/rok), Dánsko (1,85 t CO2eq/osoba/rok), Lotyšsko (1,54 t CO2eq/osoba/rok) a Litva (1,35 t CO2eq/osoba/rok). V prípade Írska a Dánska pripadajú tri štvrtiny na chov dobytka, naopak v prípade Lotyšska a Litvy je viac ako polovica emisií z poľnohospodárstva spôsobená priemyselnými hnojivami.

Poznámky k dátam o emisiách

 • Emisná inventúra poskytovaná Eurostatom využíva formát a štruktúru dát CRF (common reporting format), úplná metodika k výpočtom a reportingu je na stránkach národného programu inventarizácie emisií (NGGIP – national greenhouse gas inventory programme) a je záväzná pre všetky štáty UNFCCC.
 • Dáta o emisiách poskytujú Eurostatu jednotlivé krajiny EÚ – teda dáta za Slovensko reportovalo priamo Slovensko, konkrétne prostredníctvom Európskej agentúry pre životné prostredie.
 • Dáta za rok 2016 sme vybrali preto, že pre daný rok máme aj dáta zo systému emisných povoleniek a môžeme teda kombinovať dáta za rovnaký rok.
 • Údaje zodpovedajú emisiám vyprodukovaným v danej krajine – avšak vzhľadom k vývozu a dovozu tovaru nemusia zodpovedať emisiám vzniknutých zo spotreby v danej krajine. SR napríklad do ďalších krajín EÚ vyváža elektrinu, oceľ, automobily a pod. a dováža tovar z iných krajín EÚ alebo z Číny.
 • V rámci tejto infografiky sú v údajoch o emisiách zahrnuté emisie z leteckej dopravy a zobrazené hodnoty zodpovedajú emisiám vyprodukovaným z letov z letísk v danej krajine. Hodnota teda nemusí zodpovedať presne množstvu emisií, ktoré obyvatelia daného štátu spôsobia (typicky napr. let slovenského občana do New Yorku s prestupom v Amsterdame sa započíta do emisií SR len ako Bratislava – Amsterdam, zatiaľ čo emisie z letu Amsterdam – New York sa započítajú Holandsku) . Nie je tiež započítané, že emisie vypustené vysoko v atmosfére majú približne dvojnásobný efekt.
 • Všetky údaje sú zaokrúhlené na jedno desatinné miesto, ale veľkosti plochy zodpovedajú presným hodnotám. V dôsledku toho sa môžu líšiť veľkosti jednotlivých štvorcov, aj keď sa nelíši číselný údaj (napr. v prípade Francúzska sú emisie zo spaľovania v priemysle 0,74 t CO2eq na obyvateľa za rok a emisie z priemyselných procesov 0,65 t CO2eq – obe položky sa zaokrúhlia na 0,7, ale tieto štvorce sú rôzne veľké).
 • Británia bola členským štátom EÚ do začiatku roka 2020, preto ju v texte zmieňujeme.

Súvisiace infografiky a štúdie

Zaujala vás naša práca? Preskúmajte ďalšie súvisiace infografiky a štúdie: