Svetové emisie skleníkových plynov

Svetové emisie skleníkových plynov

Pomerové porovnanie ročných emisií regiónov sveta a prepočet na obyvateľa.

Ako čítať tento graf?

 • Všetky hodnoty emisií uvádzame v jednotkách CO2eq.
 • V ľavej časti sú celkové ročné emisie svetových regiónov za rok 2012 v gigatonách CO2eq vrátane percentuálneho zastúpenia (jedna gigatona je miliarda ton). Plochy jednotlivých obdĺžnikov zodpovedajú relatívnym emisiám daného regiónu. Celosvetové emisie v roku 2012 boli 46 gigaton CO2eq.
 • V pravej časti sú ročné emisie prepočítané na jedného obyvateľa tohto regiónu vyjadrené v tonách CO2eq. Ľavá časť teda umožňuje porovnávanie absolútnych emisií regiónov, zatiaľ čo pravá časť ukazuje, ako k celosvetovým emisiám prispieva priemerný obyvateľ daného regiónu.
 • Infografika Emisie skleníkových plynov EÚ znázorňuje rovnaké údaje pre jednotlivé štáty Európskej únie vrátane Slovenska.
 • Podrobnejšie porovnanie štátov a regiónov podľa emisií na osobu ukazuje súvisiaca infografika Emisie svetových regiónov prepočítané na osobu.

Zaujímavosti a komentáre ku grafu

 • Slovenská republika v roku 2012 vyprodukovala 48,5 megaton CO2eq, čo zodpovedá 0,1 % svetových emisií na 0,08 % globálnej populácie. Ak by každý človek na Zemi vyprodukoval toľko emisií ako priemerný obyvateľ Slovenska, celkové globálne emisie by vzrástli na 63 gigaton CO2eq ročne, teda takmer o polovicu viac v porovnaní s vtedajšími reálnymi emisiami.
 • Ázia produkuje viac ako polovicu globálnych emisií, zároveň však predstavuje 59 % globálnej populácie. Ak by každý obyvateľ planéty vyprodukoval rovnako emisií ako priemerný Aziat, celkové emisie by poklesli na 41 gigaton CO2eq ročne.
 • Z jednotlivých štátov má v absolútnych číslach najvyššie emisie Čína. K prudkému nárastu emisií tu došlo predovšetkým medzi rokmi 2000 a 2011, od roku 2012 čínske emisie rastú výrazne pomalším tempom a v prepočte na osobu sú približne porovnateľné s emisiami Európskej únie. V Číne už niekoľko rokov prebiehajú pilotné programy obchodovania s emisnými povolenkami a začiatkom roka 2021 sa Čína chystá spustiť celonárodný program pre obchodovanie s emisiami. V roku 2018 bolo v Číne predaných viac elektrických áut než vo všetkých ostatných štátoch dohromady.
 • V prepočte na obyvateľa má zo sledovaných regiónov najvyššie emisie Austrália a Nový Zéland – približne trojnásobné v porovnaní s obyvateľmi Slovenska. Niektoré blízkovýchodné štáty však majú ešte vyššie emisie na obyvateľa (napríklad Kuvajt alebo Spojené arabské emiráty).

Poznámky k dátam o emisiách

 • Zdrojom dát je databáza EDGAR (Emission Database for Global Atmospheric Research, Emisné databázy pre globálne výskum atmosféry) prevádzkovaná Európskou agentúrou pre životné prostredie.
 • Graf uvádza dáta za rok 2012, pretože v čase prípravy podkladov pre graf (február 2021) neboli k dispozícii novšie dáta o emisiách skleníkových plynov za jednotlivé štáty sveta (novšie dáta sú dostupné len pre niektoré regióny alebo sa týkajú len emisií oxidu uhličitého a nezahŕňajú ostatné skleníkové plyny).
 • Údaje zodpovedajú emisiám vyprodukovaným v danom regióne, avšak vzhľadom k vývozu a dovozu tovaru nemusia zodpovedať emisiám vzniknutých zo spotreby v danom regióne.
 • V grafe sú zobrazené antropogénne emisie CO2, N2O a CH4 vyjadrené ako CO2eq, nie sú tu zahrnuté niektoré marginálne skleníkové plyny.

Súvisiace infografiky a štúdie

Zaujala vás naša práca? Preskúmajte ďalšie súvisiace infografiky a štúdie: