Zásady spracovania osobných údajov

Vytvorené v súlade s platnou legislatívou a Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Platné od 6. októbra 2020.

Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov je organizácia Otevřená data o klimatu, z. ú. so sídlom Cyrilská 7, 602 00 Brno, Česká republika, IČO: 095 55 587, zapísaná v registri ústavov vedenom Krajským súdom v Brne so spisovou značkou U 300.

Kontaktná osoba pre ochranu osobných údajov: Anna Macková, v prípade otázok píšte na gdpr@faktyoklime.sk

Účel spracovania osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje za účelom plnenia zmluvy, za účelom plnenia právnej povinnosti, za účelom oprávneného záujmu správcu alebo za účelom stanoveným pri udelení osobného súhlasu. Osobné údaje správca získava priamo od subjektov údajov, prípadne od sprostredkovateľa grantového procesu.

Spracovanie osobných údajov pri poskytnutí alebo prísľube daru

Osobné údaje spracovávame na základe plnenia zmluvy a oprávneného záujmu správcu. Pri poskytnutí alebo prísľube daru budete zaradení do databázy darcov. V tejto databáze archivujeme informácie o výške a frekvencii daru, ktorý bol poskytnutý a osobné údaje darcu (meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa). Darovanie prebieha cez darovací portál Darujme.cz, ktorý je prevádzkovaný naším zmluvným partnerom. Ten sa zaväzuje využívať vami vyplnené informácie iba v rozsahu potrebnom na spracovanie daru a uzavretie darovacej zmluvy. Tieto údaje potom poskytuje našej organizácii Otevřená data o klimatu. Bankové údaje o platbe, číslo účtu alebo údaje z platobnej karty odovzdávate iba banke, ktorá transakciu sprostredkováva.

Osobné údaje spracovávame za účelom plnenia právnej povinnosti (vedenie účtovníctva, vydávanie potvrdení o daroch, zverejnenie celkovej výšky prijatých darov vo výročnej správe a ďalších materiáloch), a za účelom oprávneného záujmu správcu (poďakovanie a informovanie vás o využití vášho daru a dianí v organizácii, zasielanie žiadostí o podporu).

Spracovanie osobných údajov pri prihlásení na seminár či k odberu newslettera

Osobné údaje spracovávame na základe udeleného súhlasu. Pri registrácii na seminár či registrácii k odberu newslettera budete zaradení do príslušnej databázy. V tejto databáze spracovávame vaše osobné údaje, ktoré ste uviedli (meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa).

Osobné údaje spracovávame na základe udeleného súhlasu na účely uvedené pri udelený súhlas (informovanie o dianí v organizácii, informovanie o termínoch seminárov, apod.) a za účelom oprávneného záujmu správcu (zasielanie žiadostí o podporu).

Analytika na webových stránkach

Na analýzu návštevnosti na našich webových stránkach a na ich vylepšovanie používame Google Analytics. Služba ukladá v prehliadači návštevníka tzv. cookie, ktorý sa používa na identifikáciu opakovaných návštev. Ukladané cookies sú anonymné a ich prostredníctvom nezískavame žiadne osobné údaje. Cookies si môžete sami zablokovať vo svojom webovom prehliadači.

Doba spracovania

Osobné údaje subjektov spracovávame a uchovávame po dobu nevyhnutne potrebnú na vyššie uvedené účely. Doba spracovania osobných údajov pre plnenie zákonných povinností sa riadi príslušnými právnymi predpismi (zákon o účtovníctve). V prípade údajov spracovávaných na základe oprávneného záujmu správcu spracovávame tieto údaje po dobu trvania oprávneného záujmu. V prípade, že si už neprajete byť v databázach spracovávaných na základe udeleného súhlasu alebo oprávneného záujmu správcu, máte právo na vymazanie osobných údajov. Buď kontaktovaním príslušnej osoby (kontakt vyššie) alebo odhlásením sa z odberu newsletterov (odkaz v pätičke) apod.

Spôsob spracovania

Osobné údaje subjektov spracovávame v rámci ústavu, prípadne pomocou tretích strán, ktorých zoznam nájdete nižšie. Typicky ide o službu na zasielanie newsletterov či externú účtovnú firmu. Tieto subjekty sú obchodnými partnermi správcu a fungujú buď ako samostatní správcovia (majú stanovené vlastné účely a prostriedky spracovania osobných údajov) alebo ako spracovatelia (spracúvajú osobné údaje pre správcu na základe jeho pokynov). Osobné údaje sú spracovávané len v rámci EÚ.

Spracovatelia a obchodní partneri