Energetika

Energetika
Energetika

Energetika sa zaoberá získavaním, premenou a distribúciou všetkých foriem energie. V prvom rade ide o ťažbu a distribúciu uhlia, ropy, zemného plynu a ďalších palív. Na to nadväzuje ich spracovanie, teda výroba a distribúcia elektriny, tepla a pohonných hmôt. Okrem toho sa fosílne palivá tiež spaľujú priamo v priemysle, v domácnostiach a v službách.

Práve energetika je z hľadiska dekarbonizácie kľúčovou oblasťou: ťažba a spaľovanie fosílnych palív stojí za ¾ celosvetových emisií skleníkových plynov. Nahradenie fosílnych palív však vyžaduje prechod na bezemisnú elektrinu (napríklad z obnoviteľných zdrojov) a elektrifikáciu dopravy, vykurovania aj priemyslu. Najviac pozornosti je preto v tejto sekcii venované výrobe elektriny.

Energetika