Výroba elektriny na osobu v štátoch EÚ

Výroba elektriny na osobu v štátoch EÚ

Vývoj vyrobenej elektriny na osobu v rokoch 2000–2019 podľa jednotlivých energetických zdrojov a porovnanie so spotrebou pre členské štáty Európskej únie a Veľkú Britániu. Hodnoty sú uvádzané v kWh na osobu za rok.

Ako čítať tento graf

 • Graf znázorňuje množstvo vyrobenej elektriny na osobu podľa jednotlivých energetických zdrojov v rokoch 2000–2019 vo všetkých členských štátoch Európskej únie a vo Veľkej Británii. Hodnoty sú uvádzané v kWh vyrobenej (a spotrebovanej) elektriny na obyvateľa za rok.
 • Údaje o vyrobenej elektrine sú tiež doplnené o priemernú spotrebu, ktorá v roku 2019 v celej Európskej únii bola 6 259 kWh na osobu. Graf ukazuje, ako sa táto priemerná spotreba líši v jednotlivých členských štátoch a ako sa táto spotreba vyvíja v čase. Rozdiel medzi priemernou výrobou a priemernou spotrebou predstavujú dovoz a vývoz elektriny.
 • Ostatné fosílne palivá zahŕňajú predovšetkým zemný plyn. Obnoviteľné zdroje zahŕňajú solárne, veterné a vodné elektrárne, výrobu elektriny z biomasy, z bioplynu a zo spaľovania odpadu.

Komentáre ku grafu

 • Elektrina predstavuje len časť z celkovej spotreby energií. Graf napríklad nezahŕňa väčšinu energie spotrebovanej na dopravu či vykurovanie (pretože ide o priame spaľovanie fosílnych palív, nie o výrobu elektriny).
 • Z grafu sú zrejmé veľké rozdiely v množstve vyrobenej aj spotrebovanej elektriny medzi jednotlivými štátmi. V niektorých prípadoch je možné tieto rozdiely vysvetliť práve rozdielnou mierou elektrifikácie dopravy alebo vykurovania, napríklad v prípade Švédska.
 • Hoci uhlie patrí medzi fosílne palivá, v infografike je uvádzané ako samostatná kategória. Jeho spaľovanie totiž uvoľňuje najviac emisií v prepočte na získanú energiu. Napríklad zemný plyn uvoľňuje približne len polovičné množstvo skleníkových plynov na jednotku vyrobenej energie oproti uhliu (najmä hnedému). Preto má zmysel uvádzať v infografike podiel uhlia ako samostatnú kategóriu – a preto je samozrejme tiež dôležité usilovať sa o zníženie podielu uhlia na výrobe elektriny.
 • Podiel uhlia na výrobe elektriny v EÚ klesol z 30,6 % v roku 2000 na 14,5 % v roku 2019. Uhlie bolo nahradené obnoviteľnými zdrojmi (nárast z 15 % v roku 2000 na 35,4 % v 2019) predovšetkým vďaka rozvoju veterných elektrární. K značnému nárastu však došlo aj v prípade solárnych elektrární a výroby elektriny z biomasy a odpadu. Podiel elektriny z jadra sa znížil z 31,4 % na 25,6 %, podiel ostatných fosílnych palív mierne vzrástol z 23,1 % na 24,6 % (najmä zastúpenie zemného plynu medzi ostatnými fosílnymi palivami sa zvýšilo).
 • Pokles zastúpenia uhlia a jeho nahradenie obnoviteľnými zdrojmi viedli k výraznému zlepšeniu uhlíkovej intenzity pri výrobe elektriny. V roku 2000 sa pri výrobe 1 kWh elektriny uvoľnilo 450 gramov CO2, v roku 2019 už len 256 gramov CO2.
 • Zo štátov EÚ má najvyšší podiel uhlia na výrobe elektriny Poľsko – 74 % v roku 2019. Česká republika bola druhá so 42,6 %. Kvôli pomerne vysokej výrobe a spotrebe elektriny na osobu však Česká republika vyrába najviac elektriny na osobu z uhlia z celej Európskej únie – 3 452 kWh na osobu (druhé Poľsko vyrába z uhlia 3 152 kWh na osobu). Iba sedem štátov Európskej únie má podiel uhlia na výrobe elektriny vyšší ako 15 %. Naopak, najnižší podiel uhlia na výrobe elektriny majú Francúzsko (vyrobí viac ako 70 % elektriny z jadrových elektrární), Švédsko (takmer všetka energia je vyrábaná z jadra a z obnoviteľných zdrojov – vodných a veterných elektrární), Belgicko (kombinácia jadrovej energie, obnoviteľných zdrojov a zemného plynu) a ďalšie menšie štáty (Estónsko, Cyprus, Litva, Lotyšsko, Luxembursko a Malta, niektoré z nich však väčšinu elektriny vyrába z iných fosílnych palív).
 • Mnoho štátov vyváža alebo dováža väčšie množstvo elektriny, Európska únia ako celok je však v oblasti elektriny prakticky sebestačná (dováža v priemere iba 0,5 % spotrebovanej elektriny).

Zdroj údajov

 • Infografika je založená na údajoch od organizácie Ember(predtým nazývanej Sandbag). Ide o nezávislý klimatický think-tank, zameraný na podporu prechodu od uhlia k čistým zdrojom elektriny.
 • Populačné údaje sú prevzaté od Organizácie Spojených národov.

Súvisiace infografiky a štúdie

Zaujala vás naša práca? Preskúmajte ďalšie súvisiace infografiky a štúdie: