Výroba elektriny vo svetových regiónoch

Výroba elektriny vo svetových regiónoch

Vývoj celkovo vyrobenej elektriny vo svete podľa jednotlivých zdrojov v rokoch 2000 - 2019 vrátane údajov pre hlavné svetové regióny. Hodnoty sú uvádzané v TWh za rok.

Ako čítať tento graf

 • Graf znázorňuje celosvetový vývoj celkovej vyrobenej elektriny v rokoch 2000 – 2019 podľa jednotlivých energetických zdrojov a tiež porovnanie s vybranými svetovými regiónmi. Hodnoty sú uvádzané v TWh vyrobenej elektriny za rok.
 • Svetové regióny sú rozdielne veľké a produkujú rôzne množstvo elektriny, preto vertikálna os nie je znázornená. Celkové množstvo elektriny vyrobenej na začiatku a na konci sledovaného obdobia udávajú priamo hodnoty v grafe. Percentuálne hodnoty pod názvami regiónov udávajú podiel na celkovom množstve globálne vyrobenej elektriny v roku 2019.
 • Graf umožňuje porovnanie regiónov z hľadiska vývoja v danom období a zdrojov využívaných na výrobu elektriny. Celkové množstvo vyrobenej elektriny v jednotlivých regiónoch samozrejme závisí na veľkosti populácie týchto regiónov, preto priame porovnanie celkových hodnôt nie je zmysluplné.

Komentáre ku grafu

 • V danom období celosvetovo došlo k zvýšeniu výroby elektriny z 14 776 TWh v roku 2000 na 25 821 TWh v roku 2019, teda k zvýšeniu výroby o 75 %. Zároveň v tomto období došlo k nárastu populácie o viac než 25 % (o 1,6 miliardy obyvateľov), v prepočte na osobu sa teda výroba elektriny zvýšila o 39 %.
 • Z grafu je zrejmé, že došlo k zvýšeniu výroby v prípade všetkých zdrojov elektrickej energie s výnimkou jadrových. Došlo však k zmenám v relatívnom zastúpení jednotlivých zdrojov výroby elektriny: podiel uhlia na výrobe elektriny mierne klesol (z 37,9 % na 35,2 %) a podiel jadra klesol ešte výraznejšie (z 16,9 % na 10,5 %). Naopak, došlo k zvýšeniu podielu zemného plynu (z 18,2 % na 23,5 %) a obnoviteľných zdrojov (z 19,5 % na 27,3 %), predovšetkým vďaka rozvoju veterných a solárnych elektrární).
 • Graf zobrazuje vyrobenú, nie skutočne spotrebovanú elektrinu v jednotlivých regiónoch. Vo veľkých regiónoch v grafe je však dovoz a vývoz prakticky zanedbateľný - pri všetkých regiónoch je nižší ako 1 %. Preto je pri svetových regiónoch zjednodušene možné vnímať ich výrobu elektriny ako ich spotrebu.
 • Je zrejmé, že k rozvoju využívania obnoviteľných zdrojov dochádza vo všetkých regiónoch, avšak rozdielnym tempom. Kým v niektorých regiónoch skutočne dochádza k nahrádzaniu fosílnych zdrojov elektriny novými obnoviteľnými, v iných regiónoch výroba elektriny z uhlia a iných fosílnych zdrojov stále narastá, pretože kapacity obnoviteľných zdrojov nestačia pokryť zvyšujúci sa dopyt.
  • V Európskej únii sa celková výroba elektriny len mierne zvýšila (predovšetkým v prvej dekáde sledovaného obdobia) a dochádza pri nej k výraznému nahrádzaniu uhlia obnoviteľnými zdrojmi. Množstvo elektriny vyrobenej z uhlia pokleslo z 920 TWh v roku 2000 na 465 TWh v roku 2019, množstvo elektriny z obnoviteľných zdrojov vzrástlo z 450 TWh v roku 2000 (z toho 387 TWh z vodných elektrární) na 1136 TWh v roku 2019 (z toho 354 TWh z vodných elektrární; došlo predovšetkým k výraznému rozvoju veterných elektrární).
  • Výroba elektriny v USA sa tiež počas daného obdobia zvýšila, ale rástla nižším tempom, než bol rast populácie. Spotreba elektriny na osobu v USA preto mierne klesla. Napriek tomu je však stále takmer štvornásobná oproti svetovému priemeru. Od roku 2007 vo výrobe elektriny dochádza k poklesu podielu uhlia, ktoré je však nahrádzané predovšetkým zemným plynom a v menšej miere obnoviteľnými zdrojmi.
  • V Číne sa medzi rokmi 2000 a 2019 výroba elektriny zvýšila päťnásobne a v roku 2019 Čína vyrobila takmer rovnaké množstvo elektriny ako EÚ a USA dohromady. Čína má však výrazne vyšší počet obyvateľov, preto je v nej spotreba elektriny na osobu stále nižšia ako v EÚ alebo v USA. V Číne došlo k navyšovaniu kapacít všetkých zdrojov výroby elektriny, no napriek tomu je uhlie v Číne stále dominujúcim zdrojom. V roku 2000 bol podiel uhlia pri výrobe elektriny 78 %, v roku 2019 už len 62 %. V absolútnom množstve však došlo k navýšeniu výroby z uhlia z 1034 TWh na 4560 TWh.
  • V Indii sa množstvo vyrobenej elektriny v danom období takmer strojnásobilo, podiel uhlia sa však nezmenil a tvorí 72 %. India vyrába len približne pätinu elektriny v porovnaní s Čínou, hoci má takmer porovnateľnú populáciu. Je veľmi pravdepodobné, že indická výroba elektriny rýchlo porastie aj v nasledujúcich dekádach.
  • Ostatné štáty sveta predstavujú veľmi rôznorodú skupinu. V niektorých štátoch výroba elektrickej energie na osobu prevyšuje USA (napríklad v Kanade alebo v ropných štátoch Blízkeho východu), zároveň v mnohých iných je nižšia ako v Indii (spravidla v afrických a niektorých ázijských štátoch). Spotreba elektriny na osobu v ostatných štátoch je v priemere oveľa nižšia ako vo všetkých ostatných regiónoch s výnimkou Indie. Celková výroba elektriny sa zvýšila o 58 %, podiel uhlia sa prakticky nezmenil a zostáva približne na 21 %.
 • Hoci je uhlie len jedným z fosílnych palív, jeho spaľovanie uvoľňuje najviac emisií v prepočte na získanú energiu. Napríklad zemný plyn uvoľňuje približne len polovičné množstvo skleníkových plynov na jednotku energie oproti uhliu (najmä hnedému). Preto je znižovanie podielu uhlia pri výrobe elektrickej energie z pohľadu klímy dôležitejšie ako znižovanie podielu ostatných fosílnych palív.
 • V roku 2019 celosvetová výroba elektriny z uhlia mierne klesla – z 9341 TWh v roku 2018 na 9083 TWh v roku 2019. Vzhľadom k trendu z predchádzajúcich rokov, ktorý je viditeľný v grafike, sa však jedná skôr o jednorazový pokles spôsobený nižším rastom HDP a miernejšou zimou v Európe a v USA. Napriek prísľubom mnohých štátov o znižovaní podielu uhlia pri výrobe elektriny nie je jasné, či bude globálny podiel uhlia v budúcich rokoch skutočne klesať.
 • Elektrina predstavuje len časť z celkovej spotreby energií, graf napríklad nezahŕňa väčšinu energie spotrebovanej na dopravu či vykurovanie (pretože ide o priame spaľovanie fosílnych palív, nie o výrobu elektriny).
 • Do grafu nie sú zahrnuté niektoré ďalšie obnoviteľné zdroje s marginálnym podielom na výrobe (napríklad geotermálna energia). Celosvetovo sa jedná o 0,4 % výroby elektriny.

Zdroj dát

 • Infografika je založená na údajoch od organizácie Ember (predtým nazývanej Sandbag). Ide o nezávislý klimatický think-tank zameraný na podporu prechodu od uhlia k čistým zdrojom elektriny.
 • Ember vychádza predovšetkým z údajov Eurostatu pre Európsku úniu; pre USA, Čínu, Indiu a ďalšie väčšie štáty z národných databáz; pre ostatné štáty sveta z medzinárodnej dátovej sekcie amerického Ministerstva energetiky.

Súvisiace infografiky a štúdie

Zaujala vás naša práca? Preskúmajte ďalšie súvisiace infografiky a štúdie: