Emisie skleníkových plynov štátov EÚ

Emisie skleníkových plynov štátov EÚ

Pomerové porovnanie ročných emisií 28 členských štátov EÚ a prepočet na obyvateľa.

Ako čítať tento graf?

 • Všetky hodnoty emisií uvádzame v jednotkách CO2eq.
 • V ľavej časti sú celkové ročné emisie členských štátov EÚ za rok 2016 v miliónoch ton CO2eq, vrátane percentuálneho zastúpenia. Plocha konkrétneho štátu zodpovedá pomeru voči celku.
 • Najväčšie štáty EÚ (ako z hľadiska počtu obyvateľov, tak z hľadiska HDP) majú v absolútnych číslach najvyššie emisie:
  • Nemecko so svojimi cca 83 mil. obyvateľmi 935,8 mil. t CO2eq
  • Francúzsko so svojimi cca 67 mil. obyvateľmi 475,4 mil. t CO2eq
  • Veľká Británia so svojimi cca 66 mil. obyvateľmi 516,8 mil. t CO2eq (brexit nastal až v roku 2020, preto Britániu uvádzame v infografike)
  • Taliansko so svojimi cca 60 mil. obyvateľmi 438,2 mil. t CO2eq
 • Infografika Emisie skleníkových plynov sveta ukazuje rovnaké údaje pre jednotlivé svetové regióny.

Zaujímavosti a komentáre k ročným emisiám na obyvateľa

 • Luxembursko, ktoré je v prepočte na obyvateľa na prvom mieste, má podľa platformy Votum Klima také vysoké emisie kvôli nafto-benzínovému turizmu (5× vyšší ako priemer EÚ)
 • Estónsko, na druhom mieste, má veľmi vysoký podiel špinavej energetiky (4,5× vyšší ako priemer EÚ)
 • Írsko, na treťom mieste, má veľmi vysoký podiel poľnohospodárskej produkcie (skoro 5× vyšší ako priemer EÚ)
 • Česko, na štvrtom mieste, má veľmi vysoký podiel špinavej energetiky (2× vyšší ako priemer EÚ, hlavne vplyvom hnedouhoľných elektrární) - viď naša súvisiaca infografika.
 • Všetky zmienené údaje nájdete v našom podrobnom datasete v sekcii “Emisie na obyvateľa podľa základných kategórií”.

Poznámky k údajom o emisiách

 • Emisná inventúra poskytovaná Eurostatom využíva formát a štruktúru dát CRF (common reporting format), celá metodika k výpočtom a reportingu je na stránkach národného programu inventarizácie emisií (NGGIP - national greenhouse gas inventory programme) a je záväzná pre všetky štáty UNFCCC.
 • Údaje o emisiách poskytujú Eurostatu jednotlivé krajiny EÚ - teda údaje za Slovenskú republiku reportovala priamo Slovenská republika, konkrétne cez Európsku agentúru pre životné prostredie.
 • Údaje za rok 2016 sme vybrali preto, lebo pre daný rok máme dáta aj zo systému emisných povoleniek a môžeme teda kombinovať dáta za rovnaký rok.
 • Údaje zodpovedajú emisiám vyprodukovaným v danej krajine, avšak vzhľadom k vývozu a dovozu tovaru nemusia zodpovedať emisiám vzniknutým zo spotreby v danej krajine. SR napríklad do ďalších krajín EÚ vyváža elektrinu, oceľ, automobily a pod. a dováža tovar z iných krajín EÚ alebo z Číny.
 • V rámci tejto infografiky sú v údajoch o emisiách zahrnuté emisie z leteckej dopravy a zobrazené hodnoty zodpovedajú emisiám vyprodukovaným z letov z letísk v danej krajine. Hodnota teda nemusí zodpovedať presne množstvu emisií, ktoré obyvatelia daného štátu spôsobia (typicky napr. let slovenského občana do New Yorku s prestupom v Amsterdame sa započíta do emisií SR len ako Bratislava - Amsterdam, zatiaľčo emisie z letu Amsterdam - New York sa započítajú Holandsku). Nie je tu tiež započítané to, že emisie vypustené vysoko v atmosfére majú približne dvojnásobný efekt.
 • V grafe sú zobrazené antropogénne emisie CO2 a N2O, CH4, HFCs, PFCs, SF6, NF3 vyjadrené ako CO2eq.

Súvisiace infografiky a štúdie

Zaujala vás naša práca? Preskúmajte ďalšie súvisiace infografiky a štúdie: