Emisie svetových regiónov prepočítané na osobu

Emisie svetových regiónov prepočítané na osobu

Porovnanie ročných emisií vybraných štátov a svetových regiónov, vyjadrené na obyvateľa aj za celú populáciu.

Ako čítať tento graf?

 • Vertikálna os zobrazuje výšku emisií CO2eq v tonách na obyvateľa, šírka obdĺžnikov regiónov zodpovedá ich populácii. Plocha obdĺžnikov teda zodpovedá celkovým emisiám CO2eq.
 • Svetový priemer emisií pripadajúcich na osobu je 6,53 tony CO2eq za rok, v grafe je znázornený sivou bodkovanou čiarou.
 • Veľké geografické celky (kontinenty a Rusko) sú zoradené zľava doprava od najvyšších celkových emisií po najnižšie. Porovnanie emisií skleníkových plynov pre jednotlivé kontinenty prehľadne znázorňuje infografika Svetové emisie skleníkových plynov.
 • Vybrané štáty sú v infografike zobrazené samostatne (typicky štáty s väčšou populáciou alebo s vyššími emisiami skleníkových plynov), ostatné štáty daných regiónov sú spravidla rozdelené na skupinu A s vyššími emisiami na osobu a skupinu B s nižšími emisiami na osobu. Presné zaradenie štátov do regiónov popisuje nasledujúci odstavec.

Doplňujúce informácie ku skupinám štátov

 • Ázia A (Brunej, Malajzia, Mongolsko, Singapur): štáty v tejto skupine majú emisie vyššie ako 9 t CO2eq na osobu a drvivá väčšina celkových emisií z týchto štátov pripadá na Malajziu, ktorá ma v tejto skupine zďaleka najväčšiu populáciu.
 • Ázia B (Afganistan, Bangladéš, Filipíny, Mjanmarsko, Pakistan, Vietnam a ďalšie krajiny Ázie a ostrovné štáty v Tichom oceáne): ázijské a tichomorské štáty s emisiami na obyvateľa nižšími ako 6 t CO2eq na osobu, pričom väčšina štátov tejto skupiny má emisie na osobu nižšie ako 3 t CO2eq. Najvyššie celkové emisie z tejto skupiny má Pakistan, ktorý je tiež najľudnatejšou krajinou regiónu – emisie na osobu má približne 2 t CO2eq.
 • Blízky východ A (Bahrajn, Katar, Kuvajt, Omán, Spojené arabské emiráty): ropné štáty Blízkeho východu s pomerne malou populáciou. Všetky štáty tejto skupiny majú emisie na obyvateľa vyššie ako 25 t CO2eq.
 • Blízky východ B (Izrael, Jemen, Jordánsko, Libanon, Sýria): štáty Blízkeho východu, ktoré nie sú významnými vývozcami ropy. Emisie na osobu majú nižšie ako 5 t CO2eq okrem Izraela, ktorý má 10 t CO2eq na osobu.
 • Európa A (Bielorusko, Estónsko, Fínsko, Gibraltár, Írsko, Island, Luxembursko a Nórsko)
 • Európa B (Belgicko, Dánsko, Maďarsko, Holandsko, Portugalsko, Rakúsko, Grécko, Slovensko, Švédsko a ďalšie menšie európske štáty
 • Afrika (africké štáty okrem Egypta, Etiópie, Líbye, Juhoafrickej republiky a Nigérie): typické emisie na osobu sú 1 – 4 t CO2eq.
 • Južná Amerika (štáty južnej a strednej Ameriky okrem Brazílie): typické emisie na osobu sú 2 – 6 t CO2eq, niektoré rozvinutejšie štáty ako napr. Argentína majú emisie 8 – 10 t CO2eq na osobu.

Komentáre ku grafu

 • Priemerný obyvateľ Slovenska vyprodukoval v roku 2015 7,6 ton CO2eq, zatiaľ čo svetový priemer bol 6,5 ton CO2eq na osobu.
 • Ázia produkuje viac ako polovicu globálnych emisií, zároveň však predstavuje 60 % globálnej produkcie. Pokiaľ by každý obyvateľ planéty produkoval rovnaké množstvo emisií ako priemerný Aziat, celkové emisie by poklesli približne o 10 %.
 • Najvyššie emisie skleníkových plynov na obyvateľa má Katar – 67 t CO2 za rok. Z väčších štátov je to Austrália, 28 t CO2 za rok. V celkovom množstve vypúšťaných skleníkových plynov sú najväčšími znečisťovateľmi Čína a Spojené štáty americké.
 • Prepočet emisií skleníkových plynov na obyvateľa umožňuje porovnanie krajín z určitého pohľadu, avšak nezohľadňuje rozdiely v životnej úrovni jednotlivých krajín. V medzinárodnom porovnaní je preto užitočná tzv. emisná intenzita ekonomiky, jej rozdiely medzi štátmi ukazujú, že vhodnými opatreniami je možné znižovať emisie skleníkových plynov a zároveň zvyšovať životnú úroveň obyvateľstva.
 • Rozdiely v emisnej intenzite zobrazuje infografika Emisie svetových regiónov prepočítané na HDP.

Poznámky k údajom o emisiách

 • Zdrojom emisných údajov je databáza EDGAR (Emission Database for Global Atmospheric Research, Emisná databáza pre globálny výskum atmosféry) prevádzkovaná Spoločným výskumným strediskom Európskej komisie, dáta o veľkostiach populácií sú od Svetovej banky.
 • Graf uvádza dáta za rok 2015, novšie dáta pre všetky významné skleníkové plyny zatiaľ nie sú dostupné.
 • Údaje zodpovedajú emisiám vyprodukovaným v danom regióne, avšak vzhľadom k vývozu a dovozu tovaru nemusia zodpovedať emisiám vzniknutým zo spotreby v danom regióne.
 • V grafe sú zobrazené antropogénne emisie CO2, N2O a CH4 vyjadrené ako CO2eq, nie sú tu zahrnuté niektoré marginálne skleníkové plyny.

Súvisiace infografiky a štúdie

Zaujala vás naša práca? Preskúmajte ďalšie súvisiace infografiky a štúdie: