Dataset: Emisie skleníkových plynov sveta

Dataset: Emisie skleníkových plynov sveta

Dataset obsahuje časové rady troch indikátorov pre všetky štáty (a niektoré závislé územia) sveta: emisie skleníkových plynov, veľkosť populácie a veľkosť ekonomiky. Ďalšie časové rady zachytávajú vývoj emisií v čase. Prepojenie týchto indikátorov umožňuje detailnejšiu analýzu, napríklad porovnanie emisií na obyvateľa alebo na jednotku HDP.

Podkladové dáta

Zaujímajú vás podkladové dáta? Pozrite sa na našu tabuľku s dátami alebo na pôvodné zdroje.

Naša tabuľka s dátami Zdrojová databáza EDGAR

Zdieľanie a licencia

Všetky naše datasety sú k dispozícii na ďalšie použitie pod licenciou CC BY 4.0.

Pôvodné dáta majú rôzne licencie, detaily nájdete v podrobnom texte k datasetu.

Dáta, licencia a zdieľanie

CC BY 4.0. Pôvodné dáta majú rôzne licencie, detaily nájdete v podrobnom texte k datasetu.

Dáta

Zaujímajú vás podkladové dáta? Pozrite sa na našu tabuľku s dátami alebo na pôvodné zdroje.

Naša tabuľka s dátami Zdrojová databáza EDGAR
Zdieľanie

Emisie skleníkových plynov (obdobie 1970 – 2015)

Zdroj
Európska komisia, JRC (Joint Research Centre)
Popis
EDGAR (Emissions Database for Global Atmospheric Research), verzia 5.0
Odkaz
https://edgar.jrc.ec.europa.eu/overview.php?v=50_GHG
Licencia
CC BY 4.0 (viď informácie o licencii)

Databáza obsahuje dlhé časové rady pre emisie skleníkových plynov CO2, CH4 a NO2 pre jednotlivé štáty. V datasete svetových emisií sú tieto tri plyny uvedené samostatne na jednotlivých listoch (v prípade CO2 ide o emisie nezahŕňajúce krátkodobé uhlíkové cykly). Nie sú tu zahrnuté niektoré marginálne skleníkové plyny (fluorované uhľovodíky a pod.). Emisie CH4 a N2O je možné previesť na ekvivalentné množstvo CO2 emisií pomocou GWP koeficientu. Tento koeficient zohľadňuje absorpčné vlastnosti každého plynu a dobu, počas ktorej daný plyn zostane v atmosfére. V súlade so zavedenou praxou používame hodnoty pre storočný časový horizont bez uváženia spätnej väzby klimatického uhlíka, pre ktoré Piata hodnotiaca správa panelu IPCC uvádza hodnoty 28 pre CH4 a 265 pre N2O. Jedna tona CH4 teda vedie k porovnateľnému efektu na klimatické zmeny ako 28 ton CO2. V datasete sú uvedené emisie prepočítané na ekvivalent CO2 pre všetky štáty za rok 2015.

Dáta za rok 2015 sú najnovšie existujúce dáta o emisiách CO2eq pre celý svet. Existujú aj novšie datasety, ktoré však obsahujú iba dáta o emisiách samotného CO2 (nezohľadňujú teda ostatné skleníkové plyny) alebo sú zamerané na určitý región. Napríklad dataset EDGAR o emisiách CO2 siaha až do roku 2018, dataset OECD zase obsahuje dáta o emisiách skleníkových plynov členských štátov až do roku 2017. Projekt Global Carbon Atlas uvádza emisie iba pre CO2 pre jednotlivé štáty medzi rokmi 1960 a 2018.

Veľkosť ekonomiky (obdobie 1990 – 2018)

Zdroj
Svetová banka
Popis
Indikátor NY.GDP.MKTP.PP.KD.
Odkaz
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.KD
Licencia
CC BY 4.0 (viď informácie o licencii)

Zdrojom dát o veľkosti ekonomiky jednotlivých štátov je Svetová banka, indikátor NY.GDP.MKTP.PP.KD. Tento indikátor hrubého domáceho produktu (HDP, angl. Gross Domestic Product, GDP) je vyjadrený v konštantných medzinárodných dolároch roku 2011. Nominálny HDP (tzn. vyjadrený v lokálnej mene daného roku a prípadne prevedený aktuálnym kurzom) nie je pre porovnanie v čase a medzi štátmi vhodný, pretože je skreslený infláciou a rôznymi cenovými hladinami v jednotlivých krajinách. Preto tento indikátor používa:

  • Konštantné doláre roku 2011: Ceny v roku 2011 sa považujú za základné. Pokiaľ sú ceny aj HDP v nasledujúcich rokoch vyššie, HDP je prepočítaný ako kúpna sila daného roku v cenách z roku 2011 (aby nedošlo ku skresleniu infláciou). Tento prepočet je založený na tzv. spotrebnom koši, teda na súbore produktov, ktoré nakupuje priemerný spotrebiteľ.
  • Medzinárodné doláre: Bežné menové kurzy nie sú vhodné pre porovnanie úrovne života v jednotlivých krajinách, pretože nezohľadňujú rozdiely v cenách. „Medzinárodné doláre“ preto prevádzajú meny takým spôsobom, aby bola zachovaná porovnateľná kúpna sila, ktorá sa opäť prepočítava pomocou spotrebného koša (technicky sa tento prepočet nazýva „podľa parity kúpnej sily“ (angl. Purchasing Power Parity, PPP, preto je aj list v datasete pomenovaný GDP PPP). Porovnateľný HDP na obyvateľa vyjadrený v medzinárodných dolároch teda znamená porovnateľnú životnú úroveň. Toto vyjadrenie je spravidla vhodnejšie na porovnávanie jednotlivých krajín.

Indikátor NY.GDP.MKTP.PP.KD teda používa korekciu pre infláciu i pre odlišné cenové hladiny, preto je vhodný k porovnávaniu aj v čase, aj naprieč jednotlivými krajinami. Samotné meranie veľkosti ekonomiky alebo materiálnej životnej úrovne prostredníctvom HDP je samozrejme len približné. Napriek tomu je to užitočný ukazovateľ, ktorý dobre koreluje s mnohými ďalšími indikátormi.

Geografické dáta

Pre prezentáciu výsledkov potrebujeme ďalšie dve pomocné tabuľky, a to veľkosť populácie v jednotlivých krajinách a rozdelenie krajín do regiónov.

Veľkosť populácie (obdobie 1960 – 2018)

Zdroj
Svetová banka
Popis
Indikátor SP.POP.TOTL.
Odkaz
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL
Licencia
CC BY 4.0 (viď informácie o licencii)

Dáta o veľkosti populácie jednotlivých krajín tiež pochádzajú od Svetovej banky, konkrétne ide o identifikátor SP.POP.TOTL.

Rozdelenie do regiónov

Krajiny sú v jednotlivých listoch označené trojpísmenným kódom podľa normy ISO 3166-1, ktorá umožňuje prepojenie dát z rôznych zdrojov (názvy krajín spravidla nie sú v rôznych zdrojoch konzistentné). Dataset takisto obsahuje priradenie krajín do väčších geografických celkov. Vybrané geografické celky vždy závisia na účele danej infografiky, preto dataset obsahuje niekoľko geografických rozdelení podľa potrieb jednotlivých infografík.

Infografiky postavené na tomto datasete