Emisie svetových regiónov prepočítané na HDP

Emisie svetových regiónov prepočítané na HDP

Ročné emisie vybraných štátov a svetových regiónov, prepočítané v pomere k HDP a porovnané s celkovou veľkosťou ekonomiky.

Ako čítať tento graf?

 • Emisná intenzita ekonomiky vyjadruje, aké množstvo skleníkových plynov sa uvoľní pri produkcii určitého množstva hrubého domáceho produktu (HDP). Emisná intenzita ekonomík teda označuje emisie skleníkových plynov prepočítané na HDP a spravidla sa meria v gramoch CO2eq na dolár.
 • Horizontálna os znázorňuje veľkosť jednotlivých ekonomík, teda hrubý domáci produkt štátov a regiónov. HDP je prepočítané podľa parity kúpnej sily, aby nedochádzalo ku skresleniu spôsobenému odlišnými cenami produktov v rôznych krajinách. Šírka stĺpcov v grafe teda označuje veľkosť ekonomiky danej krajiny či regiónu, napríklad Čína je najväčšou ekonomikou (a teda najširším stĺpcom) s HDP v roku 2015 vo výške 19 biliónov dolárov.
 • Vertikálna os (a teda výška obdĺžnika) meria emisnú intenzitu, vyjadrenú v gramoch CO2eq na dolár. Pretože šírka obdĺžnika je veľkosť ekonomiky meraná v dolároch, plocha obdĺžnika je daná súčinom týchto dvoch premenných a zodpovedá celkovým emisiám CO2eq daného štátu alebo regiónu.
 • Svetový priemer emisnej intenzity ekonomík je 439 gramov CO2eq na dolár vyprodukovaného HDP, v grafe je táto hodnota vyznačená sivou farbou. Veľkosť svetovej ekonomiky je približne 107 biliónov dolárov, súčin tak udáva celosvetové emisie v roku 2015 približne 47 miliárd ton CO2eq.
 • Veľké geografické celky (kontinenty a Rusko) sú zoradené zľava doprava od najvyšších celkových emisií po najnižšie. Porovnanie emisií skleníkových plynov pre jednotlivé kontinenty prehľadne znázorňuje infografika Svetové emisie skleníkových plynov.
 • Obdobné relatívne vyjadrenie skleníkových plynov, avšak prepočítané na obyvateľa namiesto na HDP, zobrazuje infografika Emisie svetových regiónov prepočítané na osobu.
 • Vybrané štáty sú v infografike zobrazené samostatne (typicky štáty s väčšou populáciou alebo vyššími emisiami skleníkových plynov), zostávajúce štáty daných regiónov sú združené pod označením „ostatné“.

Komentáre ku grafu

 • Graf ilustruje súvislosť medzi emisnou intenzitou ekonomiky a celkovými emisiami daného regiónu.
 • Napríklad celá európska ekonomika je mierne väčšia ako čínska, napriek tomu však produkuje iba približne 40 % čínskych emisií. Zároveň aj medzi európskymi štátmi sú výrazné rozdiely v emisnej intenzite - napríklad Francúzsko produkuje 171 gramov emisií na dolár HDP, zatiaľ čo napríklad Česká republika 396 gramov. Ukrajina sa výrazne odlišuje od ostatných európskych štátov, pretože tam vojna spôsobila hlboký prepad HDP.
 • Emisná intenzita do veľkej miery súvisí s energetickým mixom a spôsobom výroby elektriny v daných krajinách a regiónoch. Viac ako polovica čínskej energie pochádza z uhlia, preto Čína produkuje relatívne vysoké množstvo emisií na dolár HDP. Podobne aj európske štáty s vysokou spotrebou uhlia uvoľňujú viac skleníkových plynov na jednotku HDP. Na opačnej strane spektra je Francúzsko, ktoré vyrába viac ako 70 % svojej elektriny v jadrových elektrárňach a zo zobrazených krajín produkuje najnižšie emisie na dolár.
 • Ďalším faktorom ovplyvňujúcim emisnú intenzitu ekonomík je životná úroveň danej krajiny, ktorá súvisí so štruktúrou ekonomickej produkcie. Poľnohospodárstvo, stavebníctvo a priemysel produkuje relatívne viac emisií ako služby, v bohatších krajinách predstavujú služby spravidla väčší podiel ekonomiky.
 • Veľmi nízke emisie na jednotku HDP majú napríklad Švajčiarsko, Singapur, Hongkong a Švédsko (menej ako 150 gramov na dolár HDP). Viac emisií na dolár HDP produkujú častejšie chudobné krajiny (napríklad Etiópia alebo z európskych krajín Ukrajina), avšak relatívne vysoké emisie na HDP ma tiež bohatá Austrália.
 • HDP je ľahko dostupný ukazovateľ pre porovnanie veľkostí ekonomík a určitý ukazovateľ životnej úrovne. Jedná sa však o neúplný ukazovateľ zahrňujúci iba materiálny aspekt životnej úrovne, ktorý tiež nezohľadňuje nerovnosti medzi obyvateľmi danej krajiny. Porovnávanie krajín na základe HDP je v mnohých prípadoch užitočné, avšak je nutné si uvedomiť limity tohto nástroja.

Poznámky k údajom o emisiách

 • Zdrojom emisných údajov je databáza EDGAR (Emission Database for Global Atmospheric Research, Emisná databáza pre globálny výskum atmosféry) prevádzkovaná Spoločným výskumným strediskom Európskej komisie, dáta o veľkostiach populácií sú od Svetovej banky.
 • Graf uvádza dáta za rok 2015, pretože novšie dáta pre hlavné skleníkové plyny zatiaľ neboli publikované.
 • Niektoré menšie štáty nemali dostupné ekonomické alebo emisné dáta pre rok 2015, v grafike preto nie sú zahrnuté. Ekonomické údaje nie sú k dispozícii pre Venezuelu, Severnú Kóreu, Sýriu, Somálsko a Kubu, emisné dáta chýbali pre Južný Sudán, Srbsko, Palestínu a niektoré ďalšie veľmi malé, spravidla ostrovné štáty (s populáciou menšou ako jeden milión). Súhrnne sa jedná o necelé 2 % svetovej populácie.
 • Údaje zodpovedajú emisiám vyprodukovaným v danom regióne, avšak vzhľadom k vývozu a dovozu tovaru nemusia zodpovedať emisiám vzniknutým zo spotreby v danom regióne.
 • V grafe sú zobrazené antropogénne emisie CO2, N2O a CH4 vyjadrené ako CO2eq, nie sú tu zahrnuté niektoré marginálne skleníkové plyny.

Súvisiace infografiky a štúdie

Zaujala vás naša práca? Preskúmajte ďalšie súvisiace infografiky a štúdie: