Porovnanie mitigačných opatrení

Porovnanie mitigačných opatrení

Štyri mitigačné opatrenia (uhlíková daň, obchod s emisnými povolenkami, poplatky a príspevky, regulácia) sú porovnávané na základe siedmich kritérií. Správa Medzinárodného menového fondu ukazuje, že najúčinnejší opatreniami sú uhlíková daň a emisné povolenky.

Opatrenia ku zmierneniu klimatickej zmeny

Medzinárodný menový fond v roku 2019 publikoval štúdiu, v ktorej hodnotí štyri rôzne nástroje, pomocou ktorých môžu vlády znižovať emisie skleníkových plynov a prispievať tak ku zmierneniu klimatickej zmeny. Infografika porovnáva tieto nástroje v siedmich vybraných kritériách a ukazuje, že najefektívnejšie sú opatrenia spoplatňuje uhlíkové emisie – uhlíková daň nasledovaná systémami pre obchodovanie s emisnými povolenkami.

Popis jednotlivých nástrojov

 • Uhlíková daň: daňové zaťaženie producentov fosílnych palív podľa celkového obsahu uhlíku.
 • Obchod s emisnými povolenkami: firmy môžu vypúšťať skleníkové plyny, iba ak majú povolenie v zodpovedajúcej výške emisií. Celkové množstvo emisných povoleniek je stanovené vládou, firmy s nimi môžu voľne obchodovať.
 • Poplatky a príspevky: produkty a aktivity s nadpriemernými emisiami sú zaťažené poplatkom, produkty a aktivity s podpriemernými emisiami obdržia príspevok. Opatrenia sa odporúča zavádzať ako príjmovo neutrálne, tzn. príspevky sa vyplácajú z vyzbieraných zdrojov.
 • Regulácia: napríklad štandardy pre emisie motorových vozidiel a pre účinnosť elektrických spotrebičov alebo stanovený minimálny podiel elektriny z obnoviteľných zdrojov.

Popis kritérií

 • Rozsah opatrení: aké množstvo aktivít a produktov, ktoré prispievajú k emisiám skleníkových plynov bude ovplyvnené opatrením. Širší rozsah znižuje emisie účinnejšie.
 • Tržný mechanizmus: tržné opatrenia prevádzajú informáciu o emisiách skleníkových plynov do ceny. Z ekonomického pohľadu sú ceny kľúčovým mechanizmom, ktorý sprostredkováva informáciu v ekonómii. Keď majú spotrebitelia o niečo záujem, potom vyšší dopyt vedie k vyššej cene, vyššia cena k vyšším ziskom výrobcov a dodávateľov a následne k vstupu nových firiem do odvetvia. Podobne vyššia cena na strane ponuky vedie k nižšiemu záujmu zákazníkov. Pokiaľ bude cena produktov a služieb odrážať produkciu skleníkových plynov pri ich uvedení na trh, firmy aj domácnosti budú prirodzene motivované ku zníženiu emisií.
 • Prejav opatrení v praxi: do akej miery sa môžu firmy a ľudia rozhodnúť, akým spôsobom emisie znížia. V prípade regulácií je možnosť rozhodovania zachovaná len v rámci dielčích oblastí alebo sú niektoré produkty a aktivity úplne zakázané (alebo naopak prikázané) vládou. Oproti tomu uhlíková daň iba zvyšuje cenu aktivít vedúcich k emisiám skleníkových plynov a firmy a ľudia majú úplnú slobodu rozhodnúť sa, akým spôsobom budú šetriť – či znížením spotreby energií alebo prejdú na efektívnejšie technológie. Väčšia sloboda pre rozhodovanie firiem a jednotlivcov znamená nájdenie efektívnejšieho spôsobu zníženia emisií.
 • Prijateľnosť dopadu na ceny energií: niektoré opatrenia môžu viesť k vyššiemu nárastu cien energií. V takom prípade je možné očakávať silnejšiu opozíciu proti zavedeniu daného opatrenia. Vhodnou implementáciou je možné kompenzovať negatívne dopady na nízkopríjmové skupiny obyvateľstva.
 • Predvídateľnosť cien: do akej miery sa dajú predvídať budúce ceny energií (a prípadne ďalších produktov ovplyvnených opatrením). Stabilnejšie a predvídateľnejšie prostredie je lepšie pre firmy aj pre domácnosti.
 • Príjem do štátneho rozpočtu: niektoré opatrenia prinášajú peniaze do rozpočtu. Vláda môže využiť takto vybranú čiastku ku zníženiu iných daní, ku kompenzácii niektorých negatívnych dopadov opatrenia alebo k podpore investícií do čistejších technológií.
 • Administratívna záťaž: či sú potrebné nové administratívne kapacity pre zavedenie opatrenia.

Doplňujúce komentáre

 • Široký rozsah, tržný mechanizmus a možnosť samostatného rozhodovania sa firiem a jednotlivcov sú kľúčové kritériá pre efektívne zníženie emisií skleníkových plynov.
 • Regulácie a štandardy spravidla vylúčia niektoré aktivity alebo produkty, napríklad autá s príliš vysokými emisiami, avšak neovplyvnia mieru využívania ostatných áut. Oproti tomu môžu viesť tržné mechanizmy tiež ku zníženiu miery využívania vozidiel, ktoré prispievajú k emisiám skleníkových plynov.
 • Konkrétna implementácia je dôležitá, vhodným nastavením parametrov opatrenia je spravidla možné kompenzovať niektoré nevýhody. Zavedenie menej účinných opatrení je výrazne lepšie ako nezavedenie žiadnych opatrení.
 • Účinnosť všetkých opatrení môže byť ďalej posilnená medzinárodnou spoluprácou a podporou investícií do čistých technológií.

Ďalšie zdroje