Svetové emisie CO₂ z fosílnych palív a z výroby cementu

Svetové emisie CO₂ z fosílnych palív a z výroby cementu

Svetové emisie CO2 zo spaľovania uhlia, ropy a plynu narástli za posledných 60 rokov štvornásobne. Na dosiahnutie uhlíkovej neutrality bude potrebné, aby klesli prakticky na nulu.

Ako čítať tento graf?

 • Graf ukazuje svetové emisie zo spaľovania uhlia, ropy a zemného plynu a pre porovnanie tiež emisie z výroby cementu. Celkové emisie z týchto zdrojov za rok 2019 predstavovali 35 897 miliónov ton CO2.
 • V grafe sú ako emisie z výroby cementu znázornené iba emisie pochádzajúce z chemickej reakcie CaCO3 + teplo ⟶ CaO + CO2. Emisie vzniknuté spaľovaním uhlia alebo plynu na ohrev sú započítané ako emisie príslušného paliva.

Viac o jednotlivých palivách a cemente

Z čoho sa vyrába elektrina?

Na rozdiel od ropy sú uhlie a zemný plyn významnými palivami pre výrobu elektriny.

Uhlie

 • Použitie: Predovšetkým pre výrobu elektriny a tepla (mapa uhoľných elektrární vo svete), v priemysle na tavenie železa, skla alebo na iné zahrievanie.
 • Ťažba a preprava: Celkovo sa za rok 2019 vyťažilo približne 8 miliárd ton uhlia. Zďaleka najviac uhlia sa vyťaží v Číne (46 % svetovej produkcie), nasledujú India (10 %), USA (8 %), Indonézia (8 %) a Austrália (6 %). Na rozdiel od ropy a zemného plynu, ktoré sa dajú prepravovať ropovodmi a plynovodmi, je uhlie nutné na miesto spotreby dovážať.
 • V grafe je vidieť pozoruhodný nárast spotreby uhlia po roku 2000, ktorý bol spôsobený industrializáciou Číny, Indie a ďalších ázijských krajín. Spotreba uhlia v Európe a USA v posledných desaťročiach klesá.

Ropa

 • Použitie: Väčšina ropy, presnejšie benzínu a nafty vyrobených z ropy, sa spaľuje v doprave. Na výrobu elektriny a tepla sa používa skôr výnimočne.
 • Ťažba a preprava: Celkovo sa na svete vyťaží okolo 100 miliónov barelov ropy za deň, teda asi 5 miliárd ton ročne (2019). Najviac ropy sa ťaží v krajinách Perzského zálivu (asi 32 % svetovej produkcie), ďalej v USA (15 %) a Rusku (13 %). Zatiaľčo USA pokrývajú ťažbou vlastnú spotrebu, väčšina ostatných významných producentov ropy svoju ťažbu exportuje. Asi 61 % ropy sa prepravuje po mori, zvyšok ropovodmi.
 • V grafe je vidieť niekoľkoročný pokles spotreby po roku 1979, ktorý bol spôsobený ropnou krízou po revolúcii v Iráne a následnou vojnou medzi Iránom a Irakom. V tom čase svetová produkcia klesla približne o 4 % a cena ropy sa zdvojnásobila.

Plyn

 • Použitie: Výroba elektriny a tepla v domácnostiach (vykurovanie, varenie, ohrev vody) a v priemysle.
 • Ťažba a preprava: Celkovo sa za rok 2019 vyťažilo 4000 miliárd m3, teda asi 3,2 miliárd ton zemného plynu. Najväčšími producentmi sú USA (21 % svetovej produkcie), Rusko (17 %) a štáty Perzského zálivu (spolu 18 %). Zemný plyn sa prepravuje plynovodmi, ale aj pomocou lodí, ktoré prepravujú skvapalnený plyn.
 • Spaľovanie zemného plynu je pri výrobe elektriny výrazne efektívnejšie ako spaľovanie uhlia. IPCC odhaduje emisnú intenzitu zemného plynu v rozmedzí 410 - 650 g CO2eq/kWh (vrátane ťažby a prepravy), pre spaľovanie uhlia uvádza rozmedzie 740 - 910 g CO2eq/kWh. Táto skutočnosť predstavuje významný dôvod pre tzv. uhoľný phase-out, kedy dochádza k nahrádzaniu uhoľných elektrární kombináciou obnoviteľných zdrojov energie a plynových elektrární.
 • Okrem emisií CO2 zo spaľovania vznikajú pri ťažbe a preprave zemného plynu aj emisie metánu. Ide predovšetkým o úniky plynu pri ťažbe, ktorých objem sa odhaduje približne na 100 miliónov ton CH4 ročne, čo zodpovedá asi tretine antropogénnych emisií metánu.

Cement

 • Cement sa vyrába zahrievaním zmesi vápenca a ílu na teploty okolo 1450 °C, kedy sa pôsobením tepla vápenec rozkladá na oxid vápenatý a oxid uhličitý. Približne polovica celkových emisií CO2 z výroby cementu vzniká ako dôsledok chemickej reakcie CaCO3 + teplo ⟶ CaO + CO2, druhá polovica celkových emisií súvisí so spaľovaním uhlia alebo plynu. V kategórii cement sú v grafe zanesené iba emisie z chemickej reakcie. Emisie zo spaľovania sú súčasťou grafov pre príslušné fosílne palivá.
 • Celkové emisie z výroby cementu (vrátane palív na ohrev) sú približne 2,8 miliardy ton CO2, t. j. približne 8 % svetovej produkcie CO2. Keby bol cementársky priemysel štátom, boli by jeho emisie tretie najväčšie na svete po Číne a USA.

Súvisiace infografiky a štúdie

Zaujala vás naša práca? Preskúmajte ďalšie súvisiace infografiky a štúdie: